Pravidla používání internetových stránek a ochrana osobních údajů

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.energofin.cz (dále jen “Stránky”) je společnost ENERGOFIN s.r.o., se sídlem Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 623 02 850, DIČ: CZ62302850, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Všechna autorská práva k uvedeným informacím a materiálům (dále jen „Obsah“) zveřejněných na Stránkách náleží výlučně a pouze Provozovateli. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.energofin.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.energofin.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.energofin.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.energofin.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 27. ledna 2016.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy ENERGOFIN s.r.o.

Předávání a zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje odeslány Uživatelem, tedy předávány ke zpracování, uživatel tím dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a se zařazením do databáze společnosti ENERGOFIN s.r.o.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky www.energofin.cz obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá www.energofin.cz kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání internetových stránek www.energofin.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či jiných informací na internetových stránkách www.energofin.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, všeobecných obchodních podmínek Provozovatele (včetně informací o jejich případných změnách), nemá povahu žádného právního úkonu, pokud tak není výslovně v daném dokumentu stanoveno jinak.

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a analýzu návštěvnosti, abychom Vám mohli nabídnout ještě lepší služby.

Další informace